83

موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید

گزارشات تصویری از پویشها در سالهای قبل

نشانی دفتر موکب: استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، نبش کوچه ۲۴

پل ارتباطی: ۳۴۷۴۷۴۷۳ – ۰۳۱