موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید

تخصیص محل اسکان

امکانات محل

زمان تخصیص محل :

YYYY slash MM slash DD
ساعت شروع(ضروری)
:
YYYY slash MM slash DD
ساعت پایان(ضروری)
:

تامین وسایل و تجهیزات اسکان

YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD

YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD

YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD

YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD

YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD

YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD

YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD

سایر موارد
وسیله/تجهیزات
تعداد
از تاریخ
تا تاریخ