موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید

اطعام

صبحانه
محل تحویل
تاریخ تحویل
میزان تحویل
 
نهار
محل تحویل
تاریخ تحویل
میزان تحویل
 
شام
محل تحویل
تاریخ تحویل
میزان تحویل
 

تهیه اقلام خوراکی

نان
محل تحویل
تاریخ تحویل
میزان تحویل
 
گوشت
محل تحویل
تاریخ تحویل
میزان تحویل
 
روغن
محل تحویل
تاریخ تحویل
میزان تحویل
 
برنج
محل تحویل
تاریخ تحویل
میزان تحویل
 
مرغ
محل تحویل
تاریخ تحویل
میزان تحویل
 
مواد غذایی دیگر...
محل تحویل
تاریخ تحویل
میزان تحویل