موکب رسالت آسمانی حاج قاسم شهید

شهر بویین و میاندشت

هنرستان کوثر

دارای 20 اتاق 6 نفره

darolghoran

دارالقرآن حضرت زهرا(س)

دارای اتاق /ظرفیت 6 نفر

خانه ویلایی

دارای اتاق /ظرفیت 8 نفر

خانه ویلایی

دارای اتاق /ظرفیت 8 نفر

خانه ویلایی

دارای اتاق /ظرفیت 8 نفر

خانه ویلایی

دارای اتاق /ظرفیت 8 نفر

واحد مسکونی

دارای اتاق /ظرفیت 8 نفر

واحد مسکونی

دارای اتاق /ظرفیت 8 نفر

واحد مسکونی

دارای اتاق /ظرفیت 8 نفر

واحد مسکونی

دارای اتاق /ظرفیت 8 نفر

واحد مسکونی

دارای اتاق /ظرفیت 8 نفر

واحد مسکونی

دارای اتاق /ظرفیت 8 نفر

منزل/اتاق

دارای اتاق /ظرفیت 8 نفر

منزل/اتاق

دارای اتاق /ظرفیت 8 نفر